22 3553043, 32 7815007-8 [email protected]

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie
22 3553043, 32 7815007-8 [email protected]

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie

Informacje dodatkowe do oferty Mega Travel

Informacje dodatkowe do oferty Mega Travel

INFORMACJE DODATKOWE DO OFERTY MEGA TRAVEL sp. z o.o.

 

CENY

 • Podane informacje o cenach biletów wstępu, imprez fakultatywnych, komunikacji miejskiej itp. mają charakter orientacyjny. Cena imprezy obejmuje świadczenia podane w umowie.
 • Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat związanych z realizacją imprezy turystycznej lub z usługami indywidualnie zamawianymi podczas pobytu za granicą (np. opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, opłaty wylotowe itp.) w miejscu ich powstania.

 

PODRÓŻE LOTNICZE

– Na  dzień  przed  rozpoczęciem imprezy Podróżny powinien potwierdzić godziny odlotu bezpośrednio u Organizatora, w punkcie sprzedaży, w którym została zawarta Umowa lub na stronie internetowej przewoźnika.

– W związku ze specyfiką połączeń lotniczych, mogą nastąpić zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy. Organizator informuje o możliwości zmiany godziny lotu do miejsca Imprezy albo z miejsca Imprezy na wcześniejszą lub późniejszą względem podanej w rozkładzie lotów

oraz Umowie. Powyższe Organizator wprowadza na wypadek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć lub uniknąć, w szczególności przez wzgląd na decyzje Organizatora lub przewoźników lotniczych spowodowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa

Podróżnego w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami wywołanymi m.in. działaniami przyrody, niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  i  innymi  zdarzeniami  o  charakterze  faktycznym, prawnym, lub administracyjnym, które mimo dołożenia wszelkich rozsądnych starań pozostają

poza kontrolą stron Umowy.

– W przypadku opóźnienia lotu Podróżny składa roszczenia bezpośrednio do przewoźnika, zgodnie z jego przepisami i w określonym przez niego czasie, po zdarzeniu załączając niezbędne dokumenty wskazane przez linię lotniczą.

– Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku z odwołaniem lub dużym opóźnieniem lotów, uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem bagażu ponosi przewoźnik i ewentualnie Organizator o ile jest umownym przewoźnikiem przy umowach z wykorzystaniem transportu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r., Konwencją Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929 r uzupełnioną Konwencją z Guadalajary z dnia 18 września 1961 r. oraz Konwencją o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z Hagi z dnia 16 grudnia 1970 r.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zbyt późne stawienie się klienta do odprawy, która rozpoczyna się najczęściej na 2 godziny, a kończy na około 45 minut przed planowaną godziną odlotu.

– Podróżny zobowiązany jest do posiadania wydrukowanych dokumentów podróży.

– Dziecku, które nie ukończyło 2 roku życia [INFANT) nie przysługuje miejsce w samolocie oraz bagaż i miejsce w autokarze jak dla osoby dorosłej, z wyjątkiem takiego ustalenia z Organizatorem.

– W przypadku podróży samolotem każdy Uczestnik Imprezy ma prawo do przewozu bagażu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przewozu linii lotniczych oraz z ograniczeniami i zasadami związanymi z korzystania z tej taryfy. Zobowiązuje się również zapoznać z nimi pozostałych pasażerów podróżujących w ramach tej rezerwacji.

– w przypadku zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu lotniczego Uczestnik Imprezy obowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody bezpośrednio u przewoźnika na lotnisku, na którym zdarzenie to miało miejsce poprzez wypełnienie druku Property Irregular Reports (PIR),

dotyczący zniszczenia  lub  zagubienia bagażu, który Podróżny zobowiązany  jest  zachować  i  przekazać  wraz  z odcinkiem biletu lotniczego, zawieszką bagażową, kartą pokładową odpowiednim liniom lotniczym  w  celu wszczęcia procedury  reklamacyjnej w  terminie nie dłuższym  niż 7 dni. Brak powyższego dokumentu spowoduje odrzucenie reklamacji ze względów formalnych. Organizator zastrzega, iż każda linia lotnicza może wymagać dodatkowych dokumentów, m.in. zdjęć uszkodzonego bagażu, okazania rachunku za zakupiony bagaż, kopii paszportu, karty pokładowej czy odcinka bagażowego.

– Podróżny powinien zgłosić w chwili zawierania Umowy, iż posiada dodatkowy lub niestandardowy, ponadwymiarowy bagaż, w szczególności kitesurfing, windsurfing, sprzęt do nurkowania, sprzęt do golfa, rowery, wózek inwalidzki, w celu ustalenia możliwości transportu samolotem lub/i autokarem w miejscu docelowym tego sprzętu oraz ustalenia kosztów przewozu.

– Dopuszczalny ciężar bagażu wliczonego w cenę biletu lotniczego uzależniony jest od linii lotniczych.  Szczegółowe  informacje umieszczone  są  na  stronie  internetowej przewoźnika.

 

DOKUMENTY PODRÓŻY

Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki dostarcza podróżnemu niezbędne dokumenty podróży , pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu. Voucher może mieć również formę elektroniczną.

Dokumenty są dostarczane zazwyczaj 2-7 dni przed wyjazdem w zależności od rodzaju imprezy.

– Podróżny potwierdza otrzymanie materiałów, dokumentów i informacji wymienionych w ust. 23. 

 

DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI

– Podróżny powinien posiadać ważny dokument tożsamości [dowód osobisty lub paszport] uprawniający  do  przekroczenia  granicy.

– Paszport  ze  zdjęciem  wymagany  jest  także  dla  dzieci  i niemowląt.

 • Podróżny ma obowiązek wskazać w umowie kraj, który wydał mu paszport i którego ma zamiar użyć w podróży do miejsca docelowego pobytu.

Jednocześnie organizator informuje, że podróżny wyjeżdżający poza Unię Europejską zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski, przy czym nie może to być paszport tymczasowy), zawierającego wolne strony, aby – w związku z imprezą – możliwe było wstawienie wiz lub innych oznaczeń. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy również wszystkich dzieci, niezależnie od ich wieku.

 • Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Polacy podróżujący do krajów Unii Europejskiej i EOG oraz Szwajcarii, Bośni-Hercegowiny, Serbii, Macedonii i Albanii mogą przekraczać granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (wyjątek – Islandia). W pozostałych krajach świata przekroczenie granicy następuje na podstawie ważnego paszportu.
 • Aktualne informacje na temat przepisów wizowych można znaleźć w informacji MSZ na stronie www.msz.gov.pl. Wizy są wystawiane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne. Do uzyskania wizy zwykle konieczny jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z jednym zdjęciem oraz opłata za wizowanie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Podróżnego, który nie zostanie przepuszczony przez granicę z przyczyn niezależnych od Organizatora.

– Za zagubienie dokumentu tożsamości oraz koszty związane z procedurą otrzymania nowych, odpowiada Podróżny  a koszty uzależnione są od placówek wydających te dokumenty. Zalecamy wykonanie kopii paszportu strony ze zdjęciem oraz przechowywanie jej w miejscu odrębnym

od dokumentu oryginalnego, co znacznie uprości formalności w przypadku zagubienia tego dokumentu czy kradzieży.

– Jeżeli z powodu zagubienia dokumentów Podróżny spóźni się na środek transportu [w szczególności: samolot, transfer, rejs statkiem, wycieczkę fakultatywną], na który miał zarezerwowane miejsce, będzie musiał pokryć wszelkie dodatkowe koszty transportu we własnym zakresie.

– Jeżeli zagubiony zostanie dokument podróży, w szczególności bilet lotniczy lub voucher hotelowy, a wymagane będzie wystawienie nowego, wówczas Podróżny powinien niezwłocznie poinformować Organizatora lub jego przedstawiciela w celu wydania duplikatu. Wydanie duplikatu może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów

– Podróżny korzystający z usług Organizatora, powinien zapoznać się z przepisami wizowymi i paszportowymi kraju docelowego oraz ich bezwzględnie przestrzegać.

– Dane Podróżnego, w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, informacje paszportowe wpisane w dokumentach podróży (bilet lotniczy, voucher hotelowy, wiza) muszą być zgodne z danymi w dokumencie tożsamości

 

PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA / LOKALNY PARTNER

– Podczas lotu nie towarzyszy Podróżnemu żaden przedstawiciel Organizatora.

– Po przylocie w miejscu docelowym Podróżny zobowiązany jest do odnalezienia przedstawiciela Organizatora/lokalnego partnera, jeśli taki występuje podczas konkretnej imprezy. Przedstawiciel organizatora pokieruje Podróżnego do odpowiedniego autokaru, minibusa transferowego lub taksówki.

– Przedstawiciel Organizatora/lokalny partner nie posiada uprawnień do wejścia do hali odlotów i przylotów w krajach i nie zawsze posługuje się językiem polskim

 

TRANSFER Z LOTNISKA

– Podróżny w ramach wykupionej Imprezy może mieć zapewniony standardowy transfer grupowy na trasie lotnisko/hotel/lotnisko , który odbywa się według rozmieszczenia hoteli zgodnie z ustalonym przez kontrahenta programem i może trwać nawet do kilku godzin. W trakcie transferu może być przewidziany postój. Ze względu na ukształtowanie terenu, infrastruktury drogowej oraz położenia hotelu transfer nie zawsze musi kończyć się bezpośrednio przed hotelem.

– przy wyjazdach indywidualnych transfer jest realizowany na życzenie Podróżnego. Informacja na ten temat jest zawarta w umowie. Dokumenty dotyczące transferu są zazwyczaj w języku angielskim.

– za realizację transferu odpowiedzialny jest lokalny kontrahent a zasady realizacji transferu określa voucher. Numery alarmowe do kontrahenta są umieszczone na voucherze.

 

ZAKWATEROWANIE

– Standard hoteli wyznacza ilość gwiazdek posiadanych przez dany hotel zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Z uwagi na różnice w regulacjach prawnych hotele z taką samą ilością gwiazdek mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi.

– W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 9.00, chyba że Umowa przewiduje inne godziny rozpoczęcia i zakończenia doby hotelowej. Klient nie może domagać się, aby doba hotelowa rozpoczęła się wcześniej, jak również nie może żądać jej przedłużenia.

– W wyjazdach na imprezy typu citybreaki, wyjazdach na mecze imprezy sportowe zazwyczaj hotele są położone w pobliżu stacji metra lub autobusów, w niedalekiej odległości od centrum miast.

– Organizator nie ma wpływu , w której części obiektu będzie kwaterowany Podróżny, gdyż leży to wyłącznie w gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych pokoi oraz miejsca ich usytuowania w danym momencie

– Organizator zastrzega, iż nie każdy hotel ma możliwość rezerwacji pokoju dla osoby niepełnosprawnej. Podróżny każdorazowo przed zawarciem umowy zobowiązany jest do potwierdzenia u Organizatora możliwości zakwaterowania oraz dostosowania danego obiektu hotelowego.

– Jeżeli Podróżny zdecyduje o przedłużeniu Imprezy, powinien zwrócić się odpowiednio wcześniej do Organizatora. Przedłużenie jest możliwe w miarę wolnych miejsc w hotelu oraz w środku transportu, w szczególności w samolocie.

W przypadku możliwości przedłużenia Imprezy Organizator przedstawia Podróżnemu ofertę, a jeżeli – Podróżny ofertę tę przyjmuje, to wszelkie koszty związane z przedłużeniem pobytu Podróżny  pokrywa  wedle  ustalenia  Podróżnego  i  Organizatora:  na  rachunek  bankowy

Organizatora w umówionym terminie.

– podróżny zazwyczaj jest zakwaterowany w pokoju standardowym, dwuosobowym, typu double, dla dwóch osób dorosłych, z podwójnym łóżkiem małżeńskim. Jeśli podróżny chciałby otrzymać pokój typu twin z 2 pojedynczymi łóżkami powinien o tym poinformować przed zawarciem umowy

– w hotelach liczba pokoi jednoosobowych  jest  ograniczona.  Często  jest  to  standardowy  pokój  dwuosobowy  do pojedynczego wykorzystania. Wielkość, wyposażenie i usytuowanie nie zawsze są takie same  jak w pokojach dwuosobowych.

– Pokój dwuosobowy z dostawką dla każdej dodatkowo zakwaterowanej osoby w dwuosobowym pokoju standardowym,  może  być  przewidziana  dostawka [może  nią  być  tapczan,  sofa,  łóżko rozkładane/polowe lub fotel], która nie zawsze zapewnia komfort oferowany przez standardowe łóżko w danym hotelu. Przestrzeń pokoju może być ograniczona.

– W większości hoteli klimatyzacja jest sterowana centralnie i działa w określonych godzinach, ustalonych przez hotel. Nie musi działać 24h na dobę.

– Czas działania klimatyzacji uzależniony jest od warunków atmosferycznych, pory roku i wewnętrznych ustaleń hotelu. W zależności od pory roku lub poza sezonem, klimatyzacja może zostać wyłączona lub jej działanie znacznie ograniczone. Klimatyzacja może być dodatkowo płatna. Istnieje także możliwość wykupienia dodatkowych godzin jej działania.

– Organizator, niezależnie od miejsca pobytu, radzi trzymać pieniądze, cenne przedmioty i wszelkie dokumenty w sejfie.

Jeśli pokój hotelowy nie jest wyposażony w sejf, można skorzystać z sejfu w recepcji.

Sejfy w hotelach są zazwyczaj dodatkowo płatne lub wymagane jest pozostawienie depozytu w recepcji

– Hotel może zażądać depozytu np. za ręcznik plażowy, pilota do telewizora, bądź do klimatyzacji lub możliwość korzystania z mini baru do przechowywania własnych produktów.

Wysokość depozytu jest zróżnicowana i waha się od 10 do 50 USD/EUR. Do pobrania depozytu może być wymagana karta kredytowa.

– W niektórych hotelach minibary, zestawy do kawy i herbaty są dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu recepcji hotelowej i może wiązać się to z opłatą lub depozytem. Uzupełnianie mini baru odbywa się w określony przez hotel sposób i może być pobierana z tego tytułu dodatkowa opłata.

Szczegóły dotyczące mini baru dostępne są w recepcji hotelowej.

– Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone na jego terenie.

– Standard wyżywienia uzależniony jest od standardu hotelu i wybór potraw może być ograniczony, na co Organizator nie ma wpływu.

– posiłki serwowane są w godzinach wyznaczonych przez hotel. W  hotelach  istnieje  zakaz  wnoszenia  z zewnątrz żywności i napoi.

 

POZOSTAWIONE RZECZY

– Podróżny, za każdym razem, zobowiązany jest przed opuszczeniem samolotu, autokaru, pokoju lub hotelu o dokładne sprawdzenie siedzenia, pokoju[w szczególności sejfu, szafy,  szuflady, balkonu], miejsca pobytu w hotelu recepcji czy nic w nich nie pozostał o[w szczególności paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, biżuterię, pieniądze, urządzenia elektroniczne, klucze itp.]

– Podróżny jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby jego bagaż został umieszczony w luku bagażowym pojazdu podczas transferu z/na lotnisko lub z/do hotelu, z/na wycieczkę fakultatywną.

– Za rzeczy pozostawione, zagubione odpowiada Podróżny

– Ze względu na przepisy i opłaty celne, regulacje sanitarno-epidemiologiczne oraz względy bezpieczeństwa Organizator  nie  zajmuje  się  pośredniczeniem  oraz  sprowadzaniem  rzeczy pozostawionych, zagubionych, zapomnianych przez Podróżnego w trakcie Imprezy

 

PILOT, PRZEWODNIK

– Podróżny w czasie Imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i  opieki pilota, rezydenta lub innego przedstawiciela Organizatora, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji umowy na zasadach określonych w Umowie.

–  Pilot nie jest uprawniony do przewodnictwa po wnętrzach muzealnych oraz innych miejscach zastrzeżonych prawem danego kraju dla licencjonowanych przewodników.

 

PRZEJAZD AUTOKAREM

– W przypadku podróży autokarowych ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy Uczestnik Imprezy ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu:

 • podręcznego – jedna sztuka do 5 kg wagi o wymiarach nieprzekraczających sumy 115 cm w obwodzie (55 cm x 40 cm x 20 cm),
 • zasadniczego – jedna sztuka do 15 kg o wymiarach nieprzekraczających sumy 150 cm w obwodzie (80 x 60 x 30 cm).
 • Narty lub deska snowboardowa i buty narciarskie, odpowiednio zabezpieczone do przewozu w ilości 1 para na osobę tylko w przypadku wyjazdów narciarskich, o ile nie ustalono inaczej.

– Bagaż przekraczający powyższe limity nie może być przewieziony.

– Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem

właściciela.

 • Organizator korzysta z autokarów własnych oraz innych koncesjonowanych przewoźników drogowych.
 • W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej niż 15 osób), organizator zastrzega sobie prawo odwołania dojazdów z danej trasy lub miejscowości, o czym niezwłocznie powiadomi podróżnego na trwałym nośniku, nie później niż 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Podróżny, któremu odwołano dojazd ma prawo wyboru innego miejsca wyjazdu, na trasie realizowanej przez organizatora, za zwrotem całości wpłaconej wcześniej dopłaty za miejsce wsiadania.
 • Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
 • Na pokładzie autokarów obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się podróżnych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru.

– Jeśli fotele są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, należy pasy te mieć zapięte w trakcie przejazdu autokaru.

 • Klimatyzacja pozwala uzyskać odpowiednią temperaturę w autokarze. Jednak w czasie najwyższych upałów, jej wydajność może być ograniczona, a schłodzenie autokaru dla niektórych osób niewystarczające. Poza tym klimatyzacja może nie działać, gdy wyłączony jest silnik autokaru np. podczas dłuższych postojów czy oczekiwaniu na granicy.
 • Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w autokarach i innych środkach transportu bagaż osobisty (przewożony pod nadzorem pasażera) oraz zasadniczy – przekazany obsłudze autokaru.

– Na liniach dojazdowych po Polsce przejazd może nastąpić innym środkiem transportu niż wskazany w ofercie (np. samochód osobowy, mikrobus, autokar turystyczny, pociąg). Podczas przejazdów krajowych możliwe są przesiadki.

–  Miejsca w autobusie przydzielane są według kolejności zgłoszeń, w miarę możliwości z uwzględnieniem życzeń Uczestników Imprezy. Miejsce wskazuje pilot w momencie wsiadania do autokaru docelowego.

– Możliwość korzystania z toalet w autokarach jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych ze względu na ich małą pojemność oraz komfort podróżowania

– Postoje organizowane są w miarę potrzeby średnio, co 3-4 godziny w miarę możliwości w zajazdach z toaletą i barem. Wskazane jest zabranie na czas przejazdu niewielkiej ilości waluty krajów tranzytowych. Czas postoju wynosi od 15 do 45 minut Przy niektórych, dłuższych trasach przewidziane są dłuższe postoje (na posiłek).

 • Obsługa może odmówić zabrania na pokład samolotu lub autobusu osób nietrzeźwych.
 • Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przelotu.

 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności realizacji świadczeń określonych w Umowie, jeżeli zmiana jest konieczna ze względu na niezależne od Organizatora okoliczności. O zmianie i okolicznościach będących jej powodem Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

KOBIETY W CIĄŻY

– Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej. Ze względów bezpieczeństwa, kobiety ciężarne w okresie od 26 do końca 34 tygodnia (w przypadku ciąży mnogiej od 20 do końca 28 tygodnia) ciąży, zobowiązane są przedłożyć przewoźnikowi zaświadczenie lekarskie w języku angielskim o braku przeciwskazań do odbycia lotu. Kobiety ciężarne po 34 tygodniu (w przypadku ciąży mnogiej po 28 tygodniu) ciąży mogą nie zostać dopuszczone przez przewoźnika do lotu. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do lotu kobiety ciężarnej podejmuje kapitan samolotu. W przypadku rejsów statkiem kobiety, które są w ciąży ponad 24 tygodni, zobowiązane są przedstawić przed wejściem na pokład statku zaświadczenie lekarskie o możliwości odbycia podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zażądania zaświadczenia lekarskiego na każdym etapie ciąży i odmowy wejścia, jeżeli Przewoźnik i/lub Kapitan statku nie są pewni, że Pasażer będzie bezpieczny podczas przewozu.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE LUB CHORE

– podróżni wymagający specjalnej troski, w szczególności osoby chore, niepełnosprawni, dzieci podróżujące bez opieki osoby dorosłej, kobiety ciężarne zobowiązani są posiadać dokumenty poświadczające brak przeciwwskazań do odbycia podróży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przewozu przez przewoźnika spowodowanej niedopełnieniem tego zobowiązania.

– Każdorazowo Podróżny przed  zawarciem  umowy  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  u Organizatora możliwości zabrania wózka inwalidzkiego na pokład samolotu, autokaru lub innego środka transportu

 

INFORMACJE ZDROWOTNE

 • W krajach europejskich nie występują specyficzne zagrożenia zdrowotne i nie są wymagane szczepienia ochronne. Należy zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowanej wody mineralnej.
 • Radzimy wszystkim podróżnym przed podjęciem decyzji o wyjeździe, a w szczególności uczestnikom wypraw egzotycznych, aby skonsultowali decyzje ze swoim lekarzem.

– Wyjazd w region świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarnohigienicznych wymaga zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej profilaktyki. Przy wyjazdach w szczególności w region Wysp Karaibskich, do państw Ameryki Środkowej i Południowej, w rejon Bliskiego Wschodu oraz Afryki Środkowej i Azji, zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) a także na stronie poświęconej „Informacjom dla podróżujących” w ramach strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl).

– Jeżeli istnieją przeciwskazania lekarskie do odbycia przez Podróżnego podróży zagranicznej i udziału w Imprezie Podróżny jest obowiązany poinformować o tym organizatora. Jeżeli udział w Imprezie jest związany z określonymi wymaganiami zdrowotnymi informacje o tym zamieszcza się w opisie Imprezy.

 

Nie mogą być przedmiotem roszczeń Klienta znane mu przez rozpoczęciem Imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody w trakcie trwania Imprezy.

Kontynuuj rezerwację