22 3553043, 32 7815007-8 [email protected]

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie
22 3553043, 32 7815007-8 [email protected]

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie

Ogólne Warunki udziału w imprezach Mega Travel

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez „Mega Travel Sp. z o.o.”

OWU Mega Travel

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych, zwane dalej OWU, określają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług.
2. Definicje:
a) Formularz rezerwacji – formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Organizatora www.megatravel.com.pl, za pośrednictwem którego po wypełnieniu jest zawierana Umowa na rzecz Podróżnych,
b) Impreza turystyczna – zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 Ustawy, w tym w szczególności poprzez połączenie tych Usług turystycznych przez Organizatora, oferowanie i sprzedawanie tych usług po cenie obejmującej wszystkie Usługi stanowiącej cenę całkowitą lub oferowanie i sprzedawanie tych Usług przy użyciu określenia „Impreza turystyczna” lub podobnego określenia,
c) Impreza Sportowa – należy przez to rozumieć imprezę sportową, określoną w indywidualnej Umowie – Zgłoszeniu, na którą Podróżny nabędzie od Organizatora Bilety,
d) Bilety – bilety nabywane przez Podróżnego Organizatora, uprawniające do uczestnictwa w Imprezie Sportowej na warunkach określonych na druku biletu lub innych dokumentach wydanych przez organizatora Imprezy Sportowej,
e) Niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy,
f) Organizator – Mega Travel sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Staromiejska 7,40-013 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000149794, NIP: 9542361472, REGON: 277459525, wpisaną do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem ewidencyjnym 3462, będąca organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy,
g) OWU – niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy,
h) Pilot wycieczek – osoba towarzysząca w imieniu Organizatora Podróżnym podczas Imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz Usług turystycznych oraz przekazująca podstawowe informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, o której mowa w art. 3 pkt 7b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1553, ze zm.),
i) Podróżny – osoba, o której mowa w art. 4 pkt 6 Ustawy, tj. każdy, kto chce zawrzeć (zawarł) Umowę z Organizatorem lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy, a zatem Podróżnym jest zarówno osoba zawierająca Umowę w swoim imieniu, jak również osoby, na rzecz których Umowa została zawarta; w tym drugim przypadku osoba zawierająca Umowę zobowiązana jest przekazać Podróżnym informacje dotyczące Umowy i Imprezy turystycznej, jak również powinna dysponować zgodą tych Podróżnych na ich udział w Imprezie turystycznej zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU;
j) Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca Podróżnych po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad Podróżnymi opiekę w zakresie wynikającym z Umowy, o której mowa w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1553, ze zm.), przy czym Przewodnikiem turystycznym jest osoba trzecia działająca w imieniu Organizatora,
k) Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.megatravel.com.pl oraz www.sport.travel.pl, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123),
l) rozpoczęcie Imprezy turystycznej – należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia wykonywania Usług turystycznych w ramach tej samej Imprezy turystycznej zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy,
m) Siła Wyższa – należy przez to rozumieć nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 Ustawy tj. sytuacje pozostające poza kontrolą strony powołującej się na takie sytuacje, których skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania,
n) Ubezpieczyciel – SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa lub ALLIANZ POLSKA ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa lub inne Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
o) Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt. 3 Ustawy tj. umowa dotycząca Imprezy turystycznej jako całości lub – jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów – wszystkie umowy obejmujące poszczególne Usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej, zawierana pomiędzy Podróżnym a Organizatorem, w języku polskim, za pośrednictwem Formularza rezerwacji poprzez strony internetową www.megatravel.com.pl , na warunkach określonych w Regulaminie, OWU oraz w Ustawie,
p) Usługa turystyczna – w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy jest to: przewóz pasażerów; zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; i inna usługa świadczona Podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej Usług,
q) Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361), która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015 r.).
3. Organizator oświadcza, iż posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem ewidencyjnym oraz gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych udzieloną przez 3462, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.
4. Przedmiotem Umowy jest organizacja Imprezy turystycznej przez Organizatora na rzecz Podróżnych.
5. Podróżny oświadcza, iż zapoznał się z Umową, niniejszymi OWU i pozostałymi załącznikami do Umowy oraz akceptuje ich postanowienia.
6. Podróżny zobowiązany jest do poinformowania osób, w imieniu i na rzecz których zawiera Umowę, o warunkach Imprezy turystycznej, w szczególności z uwzględnieniem pkt. 7 niniejszego paragrafu. Podróżny oświadcza ponadto, że jest upoważniony do przyjmowania w imieniu Podróżnych, na rzecz których zawarł Umowę, wszelkich oświadczeń i zawiadomień od Organizatora z zachowaniem formy uzgodnionej w Umowie.
7. Podróżny zawierający Umowę oświadcza, że zapozna wszystkich Podróżnych, na rzecz których zawiera Umowę, z informacjami udzielonymi mu przez Organizatora – jeżeli mają one zastosowanie do Imprezy turystycznej objętej Umową – dotyczących:
a) ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych,
b) informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej, a także o sugerowanych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie Imprezy turystycznej,
c) informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego,
d) informacji o prawie do rozwiązania przez Podróżnego Umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej za stosowną opłatą określoną w OWU,
e) informacji o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych Usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej w określonym języku obcym,
f) wszelkich niezbędnych informacji, do których podania Organizator jest zobowiązany na mocy art. 40 Ustawy.
8. Podróżny zawierający Umowę oświadcza, że zgłoszenie Podróżnych, na rzecz których zawiera Umowę, nastąpiło po zapoznaniu ich z Umową, OWU, ważnymi informacjami dodatkowymi i złożeniu przez te osoby względem Podróżnego zawierającego Umowę oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Imprezie turystycznej, stosownie do przepisu art. 393 § 2 Kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie wyrazy lub zwroty pisane wielką literą należy rozumieć w sposób przewidziany w Regulaminie, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszych OWU.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY
1. Katalogi, reklamy, publikacje, foldery, broszury oraz ulotki Organizatora, zarówno w formie papierowej, jak i zamieszczone na stronach internetowych Organizatora mega.travel, megatravel.com.pl, sport.travel.pl i dotyczące Imprez turystycznych, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), zwanego dalej Kodeksem cywilnym. Z chwilą opublikowania lub wprowadzenia do obrotu nowych katalogów, reklam, publikacji, folderów, broszur oraz ulotek przez Organizatora, zastępują one dotychczasowe, chyba że Podróżny skorzystał z dotychczasowych katalogów, reklam, publikacji, folderów, broszur lub ulotek Organizatora.
2. Informacje zawarte na stronach internetowych Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Katalogi, reklamy, publikacje, foldery, broszury oraz ulotki Organizatora, o których mowa w punkcie 1, a także oferta wysłana w wiadomości e-mail określają szczegółowy program Imprezy turystycznej.
4. Organizator zobowiązany jest podać Podróżnemu przed zawarciem Umowy wszystkie główne właściwości Usług turystycznych oraz informacje, do których przekazania jest zobowiązany na mocy przepisów Rozdziału VI Ustawy, w tym w szczególności wskazanych w art. 40 Ustawy.
5. Organizator zawiera Umowę w lokalu przedsiębiorstwa albo na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.), przy czym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do umów o udział w imprezie turystycznej, z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 i art. 20 ust. 2 tej ustawy, z uwzględnieniem pkt. 5 niniejszego paragrafu.
6. Umowa pomiędzy Organizatorem a Podróżnym zawierana jest co do zasady w formie pisemnej, przy czym na podstawie uprzednich uzgodnień dokonanych między Organizatorem a Podróżnym może to być również forma dokumentowa w postaci wiadomości e-mail czy Formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej Organizatora. W związku z wyłączeniem, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Podróżnemu będącemu konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Podróżnemu, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, chyba że negocjacje ustne na podstawie których została zawarta Umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Podróżnego.
7. W celu zawarcia Umowy Podróżny dokonuje wstępnej rezerwacji u Organizatora lub u przedstawiciela Organizatora osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej
8. Zawarcie Umowy następuje w chwili:
a) podpisania Umowy przez Podróżnego umowy w formacie PDF i odesłania podpisanego skanu za pośrednictwem wiadomości e-mail,
b) złożenia przez Podróżnego stosownego oświadczenia woli w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
9. Dane osobowe i informacje wymagane do zawarcia Umowy obejmują:
a) w przypadku Podróżnego zawierającego Umowę: imię i nazwisko, datę urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, jak również – w przypadku Formularza rezerwacji na stronie internetowej Organizatora – ewentualne dodatkowe informacje zawarte w części „Zapytania i uwagi”,
b) w przypadku Podróżnego, na rzecz którego Umowa jest zawierana – imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, jak również – w przypadku Formularza rezerwacji na stronie internetowej Organizatora – ewentualne dodatkowe informacje zawarte w części „Zapytania i uwagi”.
10. Podróżny oświadcza, że dane osobowe i informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym są prawidłowe i zgodne z prawdą oraz zawarte są w Liście Podróżnych tworzonej dla wewnętrznych celów organizacyjnych Organizatora.
11. Po zawarciu Umowy Podróżny zawierający Umowę otrzyma egzemplarz Umowy w formie pisemnej lub potwierdzenie zawarcia Umowy na wskazany w Formularzu rezerwacji adres e-mail zależnie od sposobu zawarcia Umowy.
12. Podróżny zawierający Umowę musi mieć ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą być objęte Umową tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych.
13. Stosownie do art. 39 Ustawy Organizator udostępnia Podróżnemu standardowy formularz informacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
14. Korespondencja pomiędzy Organizatorem a Podróżnym odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, a nagłych przypadkach również za pośrednictwem numerów telefonu.
15. Gdyby Podróżny wystąpił wobec Organizatora z dodatkowymi życzeniami specjalnymi wykraczającymi poza zakres Umowy, Podróżny może dochodzić roszczeń z tytułu takich pozaumownych dodatkowych życzeń specjalnych tylko wtedy, gdy ich treść i zakres realizacji zostały wyrażone w sposób jednoznaczny przez Podróżnego w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, a Organizator potwierdził w takiej formie przyjęcie ich do realizacji.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena Imprezy turystycznej jest ceną umowną i obejmuje pełne koszty Imprezy wraz z kosztami świadczeń dodatkowych, opłatami oraz podatkami, łącznie za wszystkich zgłaszanych Podróżnych w ramach zawartej Umowy.
2. Cena Imprezy turystycznej wynika z Umowy i zawiera obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za każdego Podróżnego w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
3. Organizator oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.
4. Zapłata ceny za Imprezę turystyczną uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na konto bankowe Organizatora lub z chwilą jej dokonania w kasie Organizatora.
5. Przy zawieraniu umowy Podróżny dokonuje przedpłaty w wysokości od 10 % do 90% ceny Imprezy turystycznej, w zależności od rodzaju Imprezy. Wysokość przedpłaty jest określona w Umowie. Przedpłata jest należna od każdego uczestnika Imprezy wymienionego w Umowie.
6. W terminie do 45 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Podróżny zobowiązany jest wpłacić pozostałą część ceny Imprezy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
7. W przypadku Imprezy rozpoczynającej się na 45 lub mniej dni od dnia zawarcia Umowy Podróżny zobowiązany jest do zapłaty całej ceny Imprezy w momencie zawierania umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
8. W razie niedokonania zapłaty pozostałej części ceny Imprezy turystyczną w terminie do 45 dni przed Imprezą Umowa rozwiązuje się w dniu następującym po ostatnim dniu tego terminu, chyba że Organizator wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
9. Wszelkich płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie, gotówką w kasie Organizatora lub uprawnionego przedstawiciela Organizatora, przelewem elektronicznym (korzystając z modułu płatności online na stronie internetowej Organizatora), kartą kredytową online (korzystając z modułu płatności online na stronie internetowej Organizatora)Organizatora wskazany w wystawionym przez niego fakturze VAT
10. Niedopuszczalne jest, aby Podróżny dokonywał zapłaty lub wpłacił wyższą kwotę zaliczki i ceny w innym terminie niż wskazany w pkt 5-6 niniejszego paragrafu. Ewentualne nadpłaty będą niezwłocznie zwracane Podróżnemu.
11. Strony mogą każdorazowo uregulować terminy, o których mowa w pkt 5-6 niniejszego paragrafu, w sposób odmienny.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Podróżnym, który nie realizuje terminowo płatności wskazanych w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem postanowienia punktu poprzedzającego.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny Imprezy turystycznej tylko wtedy, gdy miałoby to nastąpić nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej oraz jest to spowodowane jedną z następujących okoliczności:
a) zmianą cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
b) zmianą wysokości podatków lub opłat od Usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,
c) zmianą kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy turystycznej.
14. Organizator powiadamia Podróżnego w sposób jasny i zrozumiały w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, o podwyższeniu ceny w sytuacjach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, wskazując uzasadnienie oraz sposób obliczenia podwyższonej ceny.
15. Podróżny ma prawo do obniżki ceny Imprezy turystycznej spowodowanej wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej faktycznemu obniżeniu tych kosztów, jeżeli okoliczności te wystąpiły po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator może odliczyć od zwrotu (obniżenia) należnego Podróżnemu poniesione rzeczywiste koszty obsługi, przy czym na żądanie Podróżnego Organizator przedstawia Podróżnemu dowód poniesienia takich kosztów obsługi.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich Usług turystycznych objętych Umową.
2. Organizator zapewnia Podróżnym opiekę w czasie trwania Imprezy turystycznej w zakresie określonym treścią Umowy. Opieka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, sprawowana jest bezpośrednio przez Organizatora lub przez osobę go reprezentującą i należycie umocowaną do działania w imieniu Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Imprezy turystycznej.
3. Organizator jest zobowiązany zapewnić:
a) w przypadku organizowania wycieczek za granicę – opiekę Pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym,
b) w przypadku organizowania wycieczek dla Podróżnych z zagranicy – usługi Przewodnika turystycznego oraz opiekę Pilota wycieczek posiadających znajomość języka umożliwiającego kontakt z takimi Podróżnymi lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.
4. Organizator zobowiązany jest do udzielenia pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji w przypadkach określonych w art. 52 Ustawy oraz w innych przypadkach prawem przewidzianych. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy nie przewyższającej rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora, jeżeli trudna sytuacja Podróżnego powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
5. Jeżeli Organizator nie wykonuje z przyczyn niezależnych od niego Usług turystycznych opisanych w Umowie, wówczas wykona świadczenie zastępcze o podobnej wartości. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości Usługi turystycznej określonej w Umowie, wówczas Podróżny ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy turystycznej.
6. Organizator, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE, ma obowiązek poinformować Podróżnego o przewoźniku lotniczym, z usług którego korzystał będzie podczas realizacji Imprezy turystycznej.
7. Organizator nie odpowiada za katalogi, reklamy, publikacje, broszury, foldery, ulotki etc. wydane w trakcie trwania Imprezie turystycznej przez hotele i inne podmioty, z którymi Podróżni mają styczność w toku Imprezy turystycznej w ramach wykonywanej Umowy.
8. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy turystycznej do trzykrotności ceny Imprezy turystycznej. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie, jak również szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa Organizatora.
9. Organizator może świadczyć swoje usługi przy pomocy podmiotów (osób) trzecich, w tym w szczególności podmiotów świadczących usługi transportowe, noclegowe i gastronomiczne, z uwzględnieniem postanowienia punktu poprzedzającego. Podmioty (osoby), o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dysponują uprawnieniami niezbędnymi do świadczenia przez nich wskazanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym nie są one pracownikami Organizatora, jak również nie są pracownikami pedagogicznymi oraz nie pełnią funkcji kierownika czy opiekuna wycieczki w rozumieniu przepisów dotyczących organizowania krajoznawstwa i turystyki przez szkoły. Osoby te nie pozostają również w obecności Podróżnych małoletnich bez jednoczesnej obecności kierownika lub opiekuna wycieczki będącego pracownikiem pedagogicznym delegowanym przez dyrektora szkoły w przypadku organizowania Imprez turystycznych dla szkół.
10. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki dostarcza podróżnemu niezbędne dokumenty podróży , pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu. Voucher może mieć również formę elektroniczną.
11. Dokumenty są dostarczane zazwyczaj 2-7 dni przed wyjazdem w zależności od rodzaju imprezy.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
1. Podróżny oświadcza, że akceptuje treść Umowy, niniejszych OWU oraz innych załączników do Umowy, jak również zobowiązuje się ich przestrzegać oraz sprawdzić prawidłowość danych osobowych swoich oraz pozostałych Podróżnych objętych Umową, przed zawarciem tej Umowy. O wszelkich zmianach danych Podróżnych, w tym w szczególności Podróżnych, na rzecz których zawarta została Umowa, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
2. Podróżny ma prawo do świadczeń określonych w Umowie, niniejszych OWU oraz w pozostałych załącznikach do Umowy.
3. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich Niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy turystycznej.
4. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu pobytu (regulaminu), z którymi jest zapoznawany i informowany na początku Imprezy turystycznej. Zasady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują w szczególności: przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu lub w innych miejscach objętych Imprezą turystyczną (np. związane z ciszą nocną, BHP, przepisami przeciwpożarowymi), użytkowanie przekazanego sprzętu (w tym np. rekreacyjno-sportowego) zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywanie porządku w miejscu pobytu, zachowywanie się zgodnie z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego z poszanowaniem zwyczajów oraz przepisów prawa obowiązujących w kraju lub regionie pobytu.
5. Podróżny obowiązany jest podporządkować się zaleceniom Organizatora związanych z realizacją Umowy oraz udzielić wszelkich informacji niezbędnych do jej realizacji.
6. Podróżny obowiązany jest uiścić wszystkie niezbędne opłaty w miejscu pobytu, o których Podróżny został wcześniej poinformowany przez Organizatora i które wynikają z zawartej Umowy.
7. Podróżny zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy z Organizatorem, a także dokumenty wymagane do realizacji Umowy, takie jak w szczególności dowód osobisty, paszport czy wiza, jak również – ze względu na specyfikę Imprezy turystycznej – odpowiedni sprzęt lub ekwipunek, jeżeli Podróżny ma go sobie zapewnić we własnym zakresie.
8. Podróżny ma obowiązek przestrzegać limitu bagażu ustalonego przez przewoźnika, którym posługuje się Organizator w związku z wykonywaniem Umowy.
9. Podróżnym zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na swój bagaż. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bagażu kwestie odpowiedzialności Podróżnego, Organizatora, przewoźnika itp. regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Nie zaleca się uczestnictwa w Imprezach turystycznych kobietom ciężarnym w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
11. Podróżny ma prawo dochodzić na drodze sądowej wszelkich pobranych przez Organizatora opłat, które uważa za nieuzasadnione lub niezgodne z zawartą Umową.
12. Podróżny ma prawo do zwrotu wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w Imprezie turystycznej przez służby graniczne lub policję, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów, z którymi Organizator współpracuje w celu realizacji Umowy i związanych z nią Usług turystycznych.
13. Podróżny zobowiązany jest posiadać podczas Imprezy turystycznej odpowiednią sumę pieniędzy wskazaną w programie Imprezy Turystycznej, która przeznaczona jest na płatności określone w programie Imprezy Turystycznej, niezawierające się w cenie Imprezy Turystycznej.

§ 6. PODRÓŻNI MAŁOLETNI
1. W odniesieniu do Podróżnego małoletniego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszych OWU, z uwzględnieniem odrębnych postanowień niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli na podstawie Umowy obejmującej zakwaterowanie podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzyszy przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny lub inna upoważniona osoba, Organizator jest zobowiązany do uzyskania informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z Podróżnym w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpowiedzialną za tego Podróżnego w miejscu jego pobytu.
3. Zawarcia Umowy na rzecz Podróżnego małoletniego tj.:
a) nieposiadającego zdolności do czynności prawnych (poniżej 13. roku życia) dokonuje jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny,
b) posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych (między 13. a 18. rokiem życia) dokonuje:
– jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny, lub
– Podróżny samodzielnie, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, lub
– inna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem przedłożenia pisemnego upoważnienia przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego do zawarcia Umowy na rzecz Podróżnego małoletniego.
4. Przedział wiekowy Podróżnych małoletnich określa Organizator w ofercie. Wszelkie odstępstwa od przedziału wiekowego nieprzekraczające jednego roku mogą mieć miejsce za zgodą Organizatora oraz po zaakceptowaniu warunków i Programu Imprezy Turystycznej dla danej grupy wiekowej przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Podróżnego małoletniego.
5. Podróżny małoletni rozpoczynający udział w Imprezie turystycznej zobowiązany jest posiadać przy sobie dodatkowo legitymację szkolną, o ile ją posiada.
6. W przypadku Imprezy turystycznej polegającej na grupowym wyjeździe Podróżnych małoletnich, pod opieką jednej osoby znajduje się w zależności od Imprezy turystycznej nie więcej niż:
a) dwudziestu Podróżnych małoletnich, którzy ukończyli 10. rok życia,
b) piętnastu Podróżnych małoletnich, jeżeli co najmniej jeden z Podróżnych małoletnich nie ukończył 10. roku życia.
7. Opieka Organizatora rozpoczyna się z chwilą przekazania Podróżnych małoletnich na miejscu zbiórki w dniu rozpoczęcia Imprezy turystycznej, a kończy z chwilą przekazania ich przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu lub w inny sposób ustalony indywidualnie z przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym.
8. Podróżni małoletni zobowiązani są do przestrzegania dodatkowych zasad poza zasadami wskazanymi w § 5 pkt. 4 powyżej, takich jak w szczególności: podporządkowanie się poleceniom osób sprawującym pieczę nad Podróżnymi małoletnimi w czasie trwania Imprezy turystycznej, nie spożywanie alkoholu, nie palenie papierosów, nieużywanie narkotyków lub innych środków odurzających (w tym dopalaczy), nie oddalanie się z miejsca pobytu lub innego miejsca objętego Imprezą turystyczną oraz korzystanie z obiektów w miejscu pobytu za zgodą lub pod nadzorem osób sprawujących pieczę.

§ 7. UBEZPIECZENIE

1. Organizator dokonuje terminowych wpłat składek dotyczących Podróżnych w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
2. Organizator zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia Podróżnych na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej dotyczącą pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych za Imprezę turystyczną w przypadkach przewidzianych w Ustawie.
3. Umowa zawarta przez Organizatora z Ubezpieczycielem, o której mowa w punkcie poprzedzającym, dotyczy zarówno gwarancji ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy, jak również na potrzeby ubezpieczenia Podróżnych w pozostałym zakresie.
4. Warunki gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności wysokość sumy gwarancyjnej oraz dane Ubezpieczyciela, są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora lub przekazane Podróżnym przez Organizatora w formie papierowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Organizator prześle Podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu zawartej Umowy, potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej, ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w przypadkach przewidzianych Ustawą. Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Śląskiego.
5. Certyfikat potwierdzający posiadanie przez Organizatora gwarancji ubezpieczeniowej udostępniony jest na stronach internetowych Organizatora. Na stronie zamieszczone są również warunki gwarancji ubezpieczeniowej, w tym w szczególności wysokość sumy gwarancyjnej oraz dane Ubezpieczyciela
6. Wszyscy Podróżni mają ten sam numer polisy w ramach gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszym paragrafie.
7. Podróżny może wykupić ubezpieczenie dodatkowe od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej do kwoty Ceny Imprezy turystycznej określonej w Umowie. Na życzenie Podróżnego Organizator przekaże kwotę wysokości ubezpieczenia dodatkowego w ofercie przesłanej w wiadomości e-mail.
8. Szczegółowe zasady ubezpieczenia regulują OWU ubezpieczyciela zatwierdzone uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela stanowiące Załącznik do Umowy.
9. Podróżny oświadcza, iż stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie turystycznej, a w przypadku zachorowania w trakcie Imprezy turystycznej zwalnia leczących ich w kraju i za granicą lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej z przebiegu jego leczenia.
10. Jeżeli Podróżnego dotyczą choroby przewlekłe lub nowotworowe, powinien on wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
11. Uiszczanie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, stanowią zabezpieczenie finansowe dla Podróżnych, z którego mogą skorzystać na wypadek niewypłacalności Organizatora w celach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

§ 8. DODATKOWE UBEZPIECZENIE

1. Podróżny uczestniczący w imprezie za granicą jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (KL/NNW). Organizator zawiera na rzecz Podróżnego umowę ubezpieczenia KL/NNW w TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1.. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela określa umowa – zgłoszenie.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, zawierające m.in. zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody, są doręczane podróżnemu przy zawieraniu umowy.
3. Podróżny może ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów rezygnacji z imprezy w wyniku odstąpienia od umowy lub wcześniejszego powrotu z imprezy
4. Podróżny który zachorował w trakcie Imprezy turystycznej zwalnia leczących go w kraju i za granicą lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej z przebiegu jego leczenia.

 

§ 9. REKLAMACJE
1. Organizator odpowiada za Niezgodność wykonania Umowy, chyba że Organizator udowodni, że:
a) winę za Niezgodność ponosi Podróżny,
b) winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług turystycznych objętych Umową, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć,
c) Niezgodność została spowodowana Siłą Wyższą.
2. Jeżeli Podróżny stwierdzi Niezgodność w trakcie trwania Imprezy turystycznej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora oraz osobę realizującą Usługi turystyczne, w tym w szczególności Pilota wycieczek lub Przewodnika turystycznego. Organizator powinien być powiadomiony o takim fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowego Podróżnego składającego reklamację, jak również wskazanie Niezgodności oraz żądań Podróżnego w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń dotyczących Niezgodności wynosi trzy lata.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przy rozpatrywaniu reklamacji bierze się pod uwagę stopień przyczynienia się Podróżnego do powstania Niezgodności.
5. Odpowiedzialność Organizatora za Niezgodność określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy rozdziału 7 Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10. ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Organizator obowiązany jest informować Podróżnego o wszelkich zmianach dotyczących Imprezy turystycznej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany Umowy, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przy czym zobowiązuje się poinformować Podróżnego o zmianie w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
3. Organizator niezwłocznie powiadamia Podróżnego w formie, o której mowa w punkcie poprzedzającym, o zaistnieniu przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej następujących okoliczności:
a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
b) nie może spełnić specjalnych wymagań Podróżnego, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub
c) proponuje Podróżnemu podwyższenie ceny Imprezy turystycznej przekraczające 8% całkowitej ceny Imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy.
4. W powiadomieniu, o którym mowa punkcie poprzedzającym, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o:
a) zmianie warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę Imprezy turystycznej,
b) rozsądnym terminie, w którym Podróżny poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu,
c) odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w terminie, o którym mowa w literze poprzedzającej,
d) jeśli ma to zastosowanie – o zastępczej Imprezie turystycznej, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości, oraz o jej cenie.
5. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora, o którym mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego paragrafu, jest zobowiązany do poinformowania Organizatora:
a) o przyjęciu proponowanej zmiany Umowy, albo
b) o odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
c) o odstąpieniu od Umowy oraz przyjęciu zastępczej Imprezy turystycznej.
6. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy turystycznej.
7. Organizator oświadcza, że minimalna liczba Podróżnych wymagana do przeprowadzenia Imprezy turystycznej wynosi:
a) w Imprezie z transportem autokarowym – 50 osób,
b) w Imprezie z transportem czarterowym – 180 osób
W razie nieosiągnięcia minimalnej liczby Podróżnych, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy turystycznej w terminie wskazanym w pkt. 8 niniejszego paragrafu.
8. Organizator może odwołać Imprezę turystyczną, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Podróżnych wymaganych do jej przeprowadzenia określonej w punkcie poprzedzającym, nie później niż w terminie:
a) 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
chyba że Umowa wskazuje inny wcześniejszy termin na odwołanie Imprezy turystycznej.
9. Organizator może odwołać Imprezę turystyczną z powodu Siły Wyższej, jeżeli powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.
10. Jeżeli zmiana Umowy jest wynikiem działań zawinionych przez Organizatora, Podróżnemu przysługuje zwrot pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez potrąceń na rzecz Organizatora oraz osób trzecich, jak również prawo do odszkodowania.
11. Podróżnemu przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z przepisami Ustawy. Podróżny proszony jest o zgłaszanie odstąpienia od Umowy w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Za odstąpienie Podróżnego od Umowy uważa się również niezgłoszenie się na zbiórkę w dniu rozpoczęcia Imprezy turystycznej zgodnie z programem Imprezy turystycznej oraz niemożność wjazdu bądź wyjazdu Podróżnego (w tym w szczególności na skutek uprawnionych działań służb granicznych lub celnych) z przyczyn leżących po stronie Podróżnego.
12. W razie odstąpienia od umowy podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz organizatora opłaty za odstąpienie od umowy w następującej wysokości:
a) przy odstąpieniu powyżej 45 dni przed datą wyjazdu potrąca się z ceny Imprezy wpłaconą zaliczkę w wysokości nie niższej niż 250 PLN oraz inne poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na imprezę sportową i koszty biletów lotniczych,
b) przy odstąpieniu między 44 a 30 dniem przed datą wyjazdu potrąca się zazwyczaj nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 30% ceny, tj. poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na Imprezę sportową i koszty biletów lotniczych, ,
c) przy odstąpieniu między 29 a 15 dniem przed datą wyjazdu potrąca zazwyczaj się nie mniej niż 30% i nie więcej niż 90% ceny Imprezy, tj. poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na Imprezę sportową i koszty biletów lotniczych
d) przy odstąpieniu w terminie krótszym niż 14 dni przed datą wyjazdu potrąca się zazwyczaj nie mniej niż 60% i nie więcej niż 95% ceny Imprezy, tj. poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na Imprezę sportową i koszty biletów lotniczych, .
13. Podróżny może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy na osobę trzecią bez zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki oraz spełnia warunki udziału w Imprezie turystycznej, pod warunkiem zawiadomienia Organizatora o tym fakcie nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej. Jeżeli skorzystanie przez Podróżnego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie wiązać się z poniesieniem przez Organizatora dodatkowych uzasadnionych i rzeczywistych kosztów, Organizator może żądać ich uiszczenia przez Podróżnego, pod warunkiem wskazania Podróżnemu ich wysokości oraz ich akceptacji przez Podróżnego.
14. W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, odpowiedzialność Podróżnego oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych z Imprezą turystyczną jest solidarna.
15. Jeżeli uczestnictwo w Imprezie turystycznej jest związane z przelotami samolotowymi lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość zamiany Podróżnych może być ograniczona warunkami zakupu przez Organizatora biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej.

§ 11. BILETY NA IMPREZY SPORTOWE
1. Organizator gwarantuje autentyczność i legalność wszystkich dostarczanych Biletów. Bilety uprawniają na wstęp na miejsce odbywania się Imprezy Sportowej według zasad w nich określonych, w szczególności do sektora i miejsca na nich wskazanych.
2. Organizator dokonuje zakupu biletów na rzecz Podróżnego od organizatorów Imprez Sportowych, autoryzowanych sprzedawców i zaufanych dostawców. Organizator nie jest sprzedawcą Biletów. Ceny biletów ustala ich bezpośredni sprzedawca i mogą one kształtować się powyżej lub poniżej wartości nominalnej.
3. Ze względu na specyfikę organizacji Imprez Sportowych, Podróżny akceptuje okoliczność, że podmioty organizujące Imprezę Sportowych mogą przesunąć ich termin lub zmienić miejsce, w którym się odbywają. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy Sportowej, bądź zmianę terminu Imprezy Sportowej i wynikające z tego tytułu komplikacje. Przesunięcie terminu lub zmianę miejsca odbywania się Imprezy Sportowej dokonanej przez jej organizatora nie uważa się za zmianę istotnych warunków umowy. Do Podróżnego należy obowiązek sprawdzenia na lokalnych stronach informacyjnych aktualnego terminu Imprezy Sportowej. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Bilety zachowują swoją ważność na nowy termin rozgrywania spotkania.
4. W przypadku, gdyby na skutek takiego przesunięcia lub zmiany zaszła konieczność poniesienia przez Podróżnego dodatkowych kosztów polegających w szczególności na kosztach dodatkowego noclegu lub przejazdu Organizator zaoferuje Podróżnemu świadczenie dodatkowych, odpowiednich usług po zwykłych cenach wynikających z cenników stosowanych przez Organizatora.
5. Bilety nie podlegają zwrotowi u Organizatora. W przypadku chęci zwrotu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Podróżny może dokonać zwrotu wyłącznie podmiotowi organizującemu Imprezę sportową na zasadach przez niego określonych. Prowizje i opłaty manipulacyjne pobrane przez autoryzowanych sprzedawców, zaufanych dostawców lub przez Organizatora nie podlegają zwrotowi. Gdyby podmiot organizujący Imprezę Sportową dokonał zwrotu kwot wpłaconych przez Organizatora za Bilety, Organizator przekaże uzyskane w ten sposób kwoty Podróżnemu.
6. Organizator dostarczy Bilety według postanowień niniejszego paragrafu, chyba, że warunki dostawy zostaną ustalone odmiennie w Umowie.
7. Bilety zostaną dostarczone pod wskazany przez Podróżnego adres na terenie Polski lub w miejscowości, w której odbędzie się Impreza sportowa najpóźniej w dniu odbycia się Imprezy sportowej. W celu umożliwienia realizacji zobowiązań Organizatora Podróżny zobowiązany jest do poinformowania o adresie, w którym będzie dostępny w dniu odbywania się Imprezy sportowej w miejscowości, w której odbywa się Impreza sportowa oraz podaniem numeru telefonu komórkowego, pod którym przedstawiciel Podróżnego będzie dostępny w dniu Imprezy sportowej.
8. Podróżny zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności danych adresowych miejsca, do którego mają być dostarczone Bilety po dniu zawarcia Umowy wyłącznie poprzez przesłanie e-maila zawierającego wszelkie zmienione dane pod adres: [email protected] i [email protected] bądź telefonicznie pod wskazanym przez Organizatora numerem telefonu.
9. Organizator i Podróżny zgodnie uznają i akceptują, że z powodów bezpieczeństwa kluczowym jest, że nazwisko, adres i numer paszportu któregokolwiek z Uczestników będą dostępne dla odpowiednich władz lub służb policyjnych. Organizator ma prawo domagać się od Podróżnego takich informacji, a Podróżny w przypadku zgłoszenia takiego żądania niezwłocznie dostarczy Organizatorowi wymagane informacje.
10. Organizator nie jest odpowiedzialny za nieotrzymanie przez Podróżnego Biletów lub ich zwrot na skutek zaniedbania poinformowania Organizatora o zmianie danych osobowych, o których mowa w pkt. 8, niewskazanie adresu, pod który miałyby być dostarczone Bilety, niestawienie się w umówione do odbioru Biletów miejsce lub odmowę lub niedostarczenie przez Podróżnego informacji, o których mowa w pkt 9. Organizator nie jest również w takich sytuacjach zobowiązany do zwrotu Podróżnemu równowartości ceny za niedostarczone lub zwrócone Bilety.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Imprezy za ewentualne nie wpuszczenie ich na Imprezę sportową z powodu niewypełnienia przez Uczestników Imprezy wymogów organizatora Imprezy sportowej odnośnie wstępu na miejsce, w którym zorganizowana jest Impreza sportowa lub decyzji odpowiednich władz administracyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Podróżnych za zachowanie innych uczestników Imprezy sportowej, w szczególności wynikające z ich odmiennej identyfikacji grupowej (klubowej, narodowej).
12. Używanie Biletów do aktywności promocyjnych w szczególności gier, loterii i konkursów jest uzależnione od spełnienia przez Podróżnego wymogów przewidzianych w tym względzie przez organizatora danej Imprezy Sportowej. Podróżny poinformuje każdego Uczestnika Imprezy Sportowej o tym ograniczeniu.

§ 12. DANE OSOBOWE
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podróżnych jest podjęcie działań przez Organizatora na żądanie Podróżnego przed zawarciem niniejszej Umowy (w tym w szczególności w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego) oraz realizacja niniejszej Umowy. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest Organizator.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Podróżnych zawiera klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (Klauzula informacyjna dla Podróżnych).

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze OWU nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów, przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem postanowień Umowy oraz niniejszych OWU.
2. Podróżny będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator, jest Inspekcja Handlowa -Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach (ul. Brata Alberta 4 , 40-951 Katowice adres poczty elektronicznej: [email protected] Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Podróżny może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy, w której Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.
5. Gdyby którekolwiek postanowienie Umowy lub OWU okazało się nieważne/nieskuteczne, wówczas Umowa i OWU zachowują moc obowiązującą w pozostałym zakresie, a na miejsce postanowień nieważnych/nieskutecznych wchodzą postanowienia ważne/skuteczne, które są w swoim celu najbardziej zbliżone do postanowień uznanych za nieważne/nieskuteczne. W szczególności nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub OWU nie narusza ważności pozostałych postanowień Umowy lub OWU.
6. Kwestie nieuregulowane w Umowie oraz w niniejszych OWU i pozostałych załącznikach do Umowy podlegają odpowiednim przepisom powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisom Ustawy, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz Kodeksu cywilnego.
7. W razie rozbieżności między postanowieniami OWU a Umową, stosuje się postanowienia Umowy.
8. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór poddany zostanie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla zakładu głównego Organizatora.
9. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.

Kontynuuj rezerwację